[personal profile] shtunda
Іскамєнтов - тут: http://loboff.livejournal.com/630337.html?thread=42216769#t42216769
Покойный полЪковЪнегЪ ФСКН - коэ-шо зналЪ.
И - не прапалитегу тока.
Но и - про вещестЪва.
Хотя, и - со стороны другой, чемЪ сильонЪ увЪ теме этой мЪноуважаэмый аффтаром юзарь богэмикусЪ.
Но - не менее инЪтересЪной.
И ужЪ точЪно - сильно более пракЪтичЪной.
Но, увЪ наборЪ верЪсий оналитега Лбова, эта - пачимута не вошЪла.
Хотя и лежыдЪ себе на поверхЪносЪти.
Куда инЪтересЪнее спикулировать на тему "а былЪ ли покойный нравЪстЪвеннымЪ чилавеком?".
МожыдЪ, дажэ - и за мзду малую, да...

А темЪ, кто тутЪ трындитЪ на тему незначительносЪти и неинЪтересЪности самой личЪносЪти покойнега - придЪлогаиццо подумать, насЪкока значительной и инЪтересЪной личЪно для васЪ была личЪносЪть другого полЪковЪнега.
ВнезапЪно воссиявЪшэго нидавЪно увЪ земЪляхЪ рассийскихЪ.
И, носящего фамилийо ЗахарЪченЪковЪ.
АжЪ до самого моменЪто этово просияния...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

shtunda: (Default)
shtunda

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819 2021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 21st, 2017 10:50 am
Powered by Dreamwidth Studios